Whistle blower

Whistleblowerordning

Før du indberetter, bedes du venligst læse nedenstående:

Du kan f.eks. indberette oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter.

Alle indberetninger bliver behandlet af en upartisk whistleblowerenhed, som er oprettet til formålet. Alle henvendelser behandles i fortrolighed.

Inden du indberetter, beder vi dig læse om retningslinjerne for whistleblowerordningen. Du kan blandt andet læse om dine rettigheder, og hvordan vi behandler din indberetning.

Om anonymitet og fortrolighed

Hvis du oplyser din identitet, når du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen, behandler vi i videst muligt omfang dine personoplysninger fortroligt. Der kan dog være særlige forhold, som gør, at vi bliver nødt til at oplyse din identitet, fx ved anmeldelse til politiet.

Du kan også vælge at sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som fx adresse eller telefonnummer.

Du skal være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at undersøge en sag, hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, grundet din indberetning er anonym.

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan bruges af ansatte og tidligere ansatte på skolen, samarbejdspartnere, forældre, elever eller andre udefrakommende.

Hvad kan man indberette om?

Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold. Ved hver indberetning laver vi en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold. Alvorlige forhold vil dog i almindelighed omfatte oplysninger om:

· Strafbare forhold, fx misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse.

· Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen.

· Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane.

· Seksuel chikane, fx enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit forhold er omfattet af ordningen, er du velkommen til at kontakte whistleblowerenheden på følgende mail.

Du er beskyttet mod negative konsekvenser, hvis du indberetter til whistleblowerordningen i god tro.

Det betyder omvendt, at du ikke er beskyttet, hvis du bevidst indberetter urigtige eller vildledende oplysninger. Det skyldes, at ordningen ikke må misbruges, fx hvis du som ansat uretmæssigt beskylder en kollega for chikane, fordi du måske har et udestående med vedkommende.

Oplysninger om øvrige forhold, fx overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter og mindre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, er ikke omfattet af ordningen. Oplysninger om disse forhold skal som udgangspunkt håndteres via fx nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentanten.

Hvordan behandler skolen indberetningerne?

Når whistleblowerenheden modtager indberetninger, vurderer vi, om der er grundlag for at behandle forholdet nærmere, eller om indberetningen skal afvises eller henlægges. Det kan f.eks. være, fordi henvendelsen ligger uden for formålet med whistleblowerordningen, eller fordi det ikke er muligt at oplyse sagen tilstrækkeligt.

Modtager vi indberetninger, der falder uden for ordningens anvendelsesområde, vil whistleblowerenheden – afhængigt af indberetningens karakter, og hvis det er muligt – vejlede og hjælpe dig med at finde ud af, hvem du i stedet kan rette henvendelse til.

Hvis indberetningen ligger inden for ordningens anvendelsesområde, og der er grundlag for at behandle sagen, starter whistleblowerenheden en nærmere undersøgelse af forholdet. Det kan efter en konkret vurdering blive nødvendigt at indhente oplysninger til sagen.

Når vi undersøger sagen, sørger vi i videst muligt omfang for, at det alene er whistleblowerenheden, der kender whistleblowerens identitet.

Udfaldet af en undersøgelse kan fx være, at skolen:

· Udtaler sin opfattelse af sagen over for de(n) relevante medarbejder(e), herunder med kritik, anbefalinger eller henstillinger.

· Ændrer interne retningslinjer eller lignende.

· Indleder personalesag (fx disciplinære sanktioner som advarsel eller afskedigelse) mod relevante medarbejdere.

· Overdrager sagen til politiet med henblik på efterforskning af muligt strafbare forhold.

· Afviser eller henlægger sagen.

Det er ledelsen, der træffer beslutning om udfaldet efter indstilling fra whistleblowerenheden. Hvis indberetningen omhandler en fra ledelsen, er det pågældende medlem ikke til stede, når sagen behandles.

Dine rettigheder

Som whistleblower har du en række rettigheder efter bl.a. whistleblowerloven. Rettighederne, som gælder før, under og efter indberetning eller offentliggørelse, kan ikke fraviges ved aftale, hvis det er til skade for dig.

Du er beskyttet mod negative konsekvenser af en indberetning (repressalier, herunder trussel om eller forsøge på repressalier). Se afsnit herom nedenfor.

Du må ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetning.

Når der er indberettet oplysninger til whistleblowerenheden, tager enheden stilling til, i hvilket omfang såvel whistlebloweren som de(n) berørte orienteres om eller inddrages i sagsbehandlingen.

De personoplysninger, der indgår i whistleblowerordningen, er omfattet af reglerne om databeskyttelse. De rettigheder, der følger reglerne, gælder som udgangspunkt for alle registrerede i sagen, dvs. både whistlebloweren og den indberettede samt eventuelle andre registrerede, som indgår i indberetningen.

Beskyttelse mod repressalier og lignende

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen, er du beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med en indberetning afgivet i god tro. En indberetning er afgivet i god tro, når du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis du indgiver en indberetning i ond tro, kan det få negative konsekvenser for dig, og i særlige tilfælde kan der være grundlag for politianmeldelse.

Hvis du som ansat oplever at blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser, fordi du har benyttet whistleblowerordningen, vil vi opfordre dig til at henvende dig til whistleblowerenheden, din tillidsrepræsentant eller faglige organisation.

Hvis whistleblowerenheden får viden om, at en ansat har oplevet ansættelsesretlige konsekvenser efter at have indgivet en indberetning i god tro, orienterer whistleblowerenheden bestyrelsen om sagen.

Hvordan indberetter man?

Du kan indberette gennem nedenstående link:

https://www.defgo.com/s.asp?id=1702315&c=ZQNDQVV&s=1&l=da&o=1